Główne cele Ruchu Zieloni-Lewica

Partia Ruch Zieloni-Lewica działa zgodnie z globalnymi celami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz realizując ideę „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty programu partii:
 1. Ambitna polityka ochrony przyrody – bezkres przyrody bez elektrowni.
 2. Udana integracja – nacisk na wyjątkowość każdej ze społeczności.
 3. Zróżnicowane życie biznesowe i kulturalne – zrównoważona polityka zatrudnienia.
 4. Bezpieczny transport publiczny – priorytet dla tunelu Fjarðarheiðargöng i całorocznej drogi przez przełęcz Öxi.
 5. Działalność uniwersytecka – całoroczne miejsca pracy w dziedzinie edukacji, badań i innowacji.
 6. Jesteśmy częścią globalnej wioski – przyjmujemy uchodźców.
 7. Dzieci są najważniejsze – solidne szkoły podstawowe, przedszkola oraz szkoły muzyczne; zróżnicowane formy spędzania wolnego czasu oraz rewizja wysokości opłat szkolnych.
 8. Wsparcie dla ofiar przemocy – realistyczne i widoczne rozwiązania.
 9. Różnorodne rozwiązania kwestii mieszkaniowych – zaspokajające różne potrzeby mieszkańców.
 10. Polityka klimatyczna – praca nad polityką klimatyczną oraz planem działania w tej dziedzinie.
 11. Promowanie zdrowego społeczeństwa – myślenie prozdrowotne we wszystkich procesach decyzyjnych.
 12. Zróżnicowane społeczeństwo – w którym wszyscy ludzie cieszą się uznaniem i pełnią praw, niezależnie od wieku, pochodzenia, statusu ekonomicznego, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, cech płciowych lub ekspresji seksualnej.

Prawa człowieka

RÓWNOŚĆ

Partia Ruch Zieloni-Lewica działa zgodnie z globalnymi celami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz realizując ideę „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty programu partii:
Celem władz nowej gminy powinno być promowanie idei równości poprzez podejmowane decyzje oraz włączanie celów równości do wszystkich procesów politycznych i decyzyjnych.

 • W pierwszym roku funkcjonowania nowego samorządu należy stworzyć plan zawierający wymierne cele w zakresie wprowadzania zasad równości.
 • Kształcenie w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości oraz równości płci musi zostać zintensyfikowane na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, oraz w ramach administracji samorządowej.
 • Gmina i jej instytucje muszą posiadać zaktualizowane plany i procedury reagowania na molestowanie ze względu na płeć, przemoc na tle płciowym, molestowanie seksualne i przemoc seksualną.
 • Należy rozwijać środki pomocowe dla ofiar przemocy. Ważne jest, aby zapewnić kanał pomocy dla ofiar przemocy na tle płciowym, na przykład poprzez konsultacje z opieką społeczną, organami ścigania, pracownikami służby zdrowia i organizacjami pozarządowymi, takimi jak Stígamót. Niezbędne jest wprowadzenie jasnych procedur w tej dziedzinie.

Głos młodych słyszalny w nowym samorządzie

 • Głosy wszystkich grup społecznych muszą być brane pod uwagę przy podejmowaniu istotnych decyzji w gminie.
 • Ruch Zieloni-Lewica dąży do tego, żeby młodzi ludzie – reprezentanci pokolenia, które odziedziczą społeczeństwo, mogli zawsze brać udział w dyskusjach i procesie podejmowania decyzji w istotnych dla gminy sprawach, które mogą mieć znaczący wpływ na przyszłe pokolenia, jak na przykład kwestie środowiskowe.
 • Ruch Zieloni-Lewica ufa młodym ludziom.

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

 • Gmina musi zwrócić większą uwagę na kwestie dostępności dla wszystkich obywateli.
 • Konieczne jest wprowadzenie szczególnej ochrony osób, których dochody zależne są od systemu opieki społecznej. Dostęp do usług dla najbiedniejszych grup społecznych musi zostać usprawniony, przykładowo poprzez wprowadzanie specjalnych cenników usług.
 • Usługi gminy skierowane do emerytów powinny być zawsze tworzone w porozumieniu i w oparciu o potrzeby oraz oczekiwania tej grupy społecznej.
 • Naszym celem powinno być ułatwienie seniorom i osobom niepełnosprawnym dostępu do rynku pracy i udziału w społeczeństwie na ich własnych warunkach.

Środowisko LGBT

Każda osoba powinna mieć możliwość swobodnego definiowania siebie w społeczeństwie na podstawie swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, cech płciowych lub ekspresji płciowej.

 • Edukacja w dziedzinie kwestii związanych ze środowiskiem LGBT musi zostać zapewniona na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz w ramach administracji samorządowej.
 • Istnieje potrzeba zwiększenia liczby neutralnych płciowo toalet publicznych.

Sytuacja imigrantów

Kluczem do dobrego, wielokulturowego społeczeństwa jest wzajemna integracja. Jeżeli imigrantom umożliwi się zasymilowanie ze społeczeństwem poprzez naukę zwyczajów i języka, wówczas społeczeństwo i instytucje publiczne muszą również dostosować się do tej różnorodności w społeczeństwie i wyjść ludziom naprzeciw. W tym celu musimy wprowadzać rozwiązania umożliwiające imigrantom uzyskiwanie informacji na temat nauki języka, obowiązujących ich praw, a także dotyczących rynku pracy i kwestii mieszkaniowych, a ponadto usprawnić usługi skierowane do tej grupy społecznej.

 • Materiały przygotowywane przez gminę, w tym te zamieszczane na stronie internetowej, powinny być dostępne w większej liczbie języków niż język islandzki.
 • Należy położyć nacisk na nauczanie języka ojczystego dzieci, dla których język islandzki jest drugim językiem.
 • Powinniśmy okazywać szacunek wobec kultury kraju pochodzenia oraz umożliwić imigrantom kultywowanie kultury kraju ojczystego.
 • Naszym celem jest wprowadzenie nieodpłatnej nauki języka islandzkiego dla imigrantów.
 • Kursy języka islandzkiego muszą odbywać się regularnie i być dostępne dla wszystkich.

Przyjmowanie uchodźców

Gmina w pierwszej kolejności i w porozumieniu z władzami deklaruje chęć przyjęcia uchodźców, zarówno grup zaproszonych do kraju, jak i osób przyjeżdżających samodzielnie starających się o ochronę. Ze względu na to, że gmina dysponuje strukturą organizacyjną, będzie aktywnie uczestniczyć w tak ważnym zadaniu, jak przyjmowanie osób wymagających pomocy.

Opieka zdrowotna

Służba zdrowia jest jednym z fundamentów społeczeństwa, a łatwy dostęp do usług zdrowotnych jest interesem wspólnym wszystkich mieszkańców gminy. Należy kłaść nacisk na kwestie zdrowia publicznego, a myślenie prozdrowotne, mające na uwadze dobrobyt całego społeczeństwa powinny mieć istotne znaczenie w procesie podejmowania decyzji, planowania i wdrażania.

 • Naszym celem jest sukcesywne dążenie do poprawy stanu służby zdrowia poprzez wprowadzanie wytycznych Narodowego Programu Zdrowia do roku 2030 (isl. Heilbrigðisstefna Stefna fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030).
 • Placówki służby zdrowia wymagają ochrony i wzmocnienia, np. oddział intensywnej opieki medycznej w Egilsstaðir.
 • Należy kontynuować wspieranie modelu współpracy służb (isl. Austurlandslíkanið) i promować dalszą współpracę między specjalistami.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Celem Ruchu Zieloni-Lewica jest wyrównywanie szans wszystkich dzieci w gminie w zakresie dostępu do zajęć sportowych i pozaszkolnych.

 • Partia chce promować współpracę między klubami sportowymi w danej okolicy.
 • Uważamy, że należy zapewnić dobrej jakości oraz zróżnicowane zajęcia pozaszkolne, których godziny będę powiązane z zajęciami szkolnymi dzieci.
 • Podkreślamy znaczenie koordynacji i zapewnienie dofinansowani zajęć pozaszkolnych dla wszystkich dzieci w gminie.

Edukacja

Edukacja jest jednym z największych oraz fundamentalnych zadań samorządu gminnego. Naszym zdaniem edukację oraz działalność placówek edukacyjnych należy postrzegać jako tworzenie wspólnego kapitału. W trakcie trwania tej kadencji władz samorządowych pragniemy, w porozumieniu z zainteresowanymi grupami, sformułować kompleksową politykę edukacyjną dla wszystkich poziomów edukacji szkolnej.

 • Chrońmy możliwość dostępu do dobrej edukacji na poziomie szkół średnich w naszej gminie. Wspierajmy przyszłość i wzmacniajmy działalność takich szkół jak Menntaskólinn á Egilsstöðu, Hallormstaðarskóli czy Lungaskólinn.
 • Dążymy w kolejnych latach do sukcesywnego podnoszenia poziomu edukacji w gminie.
 • Konieczne jest kontynuowanie systematycznej pracy nad utworzeniem ośrodka uniwersyteckiego we wschodniej Islandii. Powinniśmy wspierać badania oraz kształcenie na poziomie uniwersyteckim celem stworzenia w naszej gminie całorocznych stanowisk pracy związanych ze szkolnictwem wyższym.
 • W związku z brakiem specjalistów w dziedzinie nauczania przedszkolnego należy zrewidować i zintensyfikować wsparcie naukowe zatrudnionych opiekunów przedszkolnych.
 • Niedopuszczalne jest zamykanie szkół ani ich łączenie w celu osiągnięcia krótkoterminowych optymalizacji kosztów. Musimy zapewnić dalszą działalność i rozwój wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gmin.
 • Należy wzmocnić niezależność zawodową każdej społeczności szkolnej.
 • System kontroli jakości w szkołach oraz nadrzędny system kontroli w gminie należy wzmocnić, poprzez np. zatrudnianie w tym celu specjalnych pracowników szkół i przedszkoli, którzy w imieniu gminy będą wspierać działania dyrekcji placówek oświatowych.
 • Naszym nadrzędnym celem musi być dążenie do obniżenia opłat przedszkolnych i zapewnienie dostępu do dobrej edukacji przedszkolnej, niezależnie od dochodów czy miejsca zamieszkania.
 • Należy dołożyć starań, aby dzieci w całej gminie otrzymywały miejsce w przedszkolu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego / ojcowskiego rodziców.
 • We wszystkich szkołach podstawowych należy zapewnić solidne doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 • Szkoły na terenie gminy powinny mieć zapewniony dostęp do usług logopedy.
 • Należy upewnić się, w porozumieniu z dyrekcją z każdej ze szkół, że uczęszczającym do nich dzieciom dwujęzycznym udzielane jest wystarczające wsparcie dydaktyczne.
 • Istotne jest rozwijanie i wzmacnianie rozwiązań edukacyjnych skierowanych do uczniów borykających się z problemami zdrowotnymi lub nie radzących sobie z nauką.
 • We wszystkich szkołach należy zintensyfikować nauczanie przedmiotów artystycznych i zawodowych, oraz wprowadzić staże zawodowe w szkołach podstawowych zgodnie z potrzebami uczniów.
 • Środowisko pracy uczniów i pracowników musi być konkurencyjne w odniesieniu do wykorzystywania nowoczesnych technologii.
 • Konieczna jest kontrola stanu budynków szkolnych w gminie oraz sporządzenie planu ich renowacji.

Kultura

Naszym obowiązkiem jest zachowanie wyjątkowości kulturowej we wszystkich częściach gminy. Każdy ośrodek, jak i obszar wiejski mają bogatą historię oraz ważne budynki i zabytki kultury o które warto zadbać. Nasza gmina posiada wiele możliwości wykorzystania posiadanego dziedzictwa kulturowego.

 • Naszym celem jest prowadzenie w gminie prężnej i zróżnicowanej działalności kulturalnej. Opracujemy kompleksowy plan dotyczący roli, potrzeby rozwoju oraz możliwości związanych z działalnością domu kultury w gminie, gdyż naszym celem jest, aby prężnie działający dom kultury znajdował się w każdym rejonie. Każda placówka tego typu powinna być związana z rejonem, w którym się znajduje i oferować usługi dla mieszkańców i gości, podlegające określonej koordynacji prac.
 • Celem samorządu powinno być utrzymanie i promocja wszystkich głównych wydarzeń kulturalnych regionu, takich jak Bræðslan, Hammond Festival, Sumar í Havarí, Ormsteiti, LungA, Art in Light i Rúllandi snjóbolti.
 • Istniejące muzea należy objąć ochroną, a ponadto przenalizować możliwości współpracy w tym zakresie na terenie gminy.
 • Rozwijać należy działalność edukacyjną i wystawową domów kultury, a także wszelką działalność skierowaną do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Dzieci we wszystkich okręgach wyborczych muszą mieć zapewniony dostęp do domów kultury.
 • Mając na uwadze udział jak największej liczby mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych, będziemy dążyć do szerszego rozpowszechniania informacji na temat odbywających się wydarzeń artystycznych oraz innych wydarzeń kulturalnych na terenie gmin.
 • W trakcie trwania kadencji będziemy chcieli zagwarantować społeczeństwu dostęp do bibliotek. Biblioteki powinny podjąć kroki w kierunku zwiększenia liczby oferowanych usług w formie cyfrowej.

Rynek pracy

Rozwój zróżnicowanego życia zawodowego, w którym jak największa liczba mieszkańców znajduje zatrudnienie, a nowe inicjatywy i wprowadzane innowacje odgrywają bardzo istotną rolą powinien być podstawą funkcjonowania nowej gminy.

Rolnictwo

 • Konieczne jest wzmocnienie rolnictwa oraz przyjrzenie się możliwościom pełnego przetwórstwa bezpośrednio na terenie gospodarstw, a także wsparcie rolnictwa ekologicznego.
 • Musimy zachęcać do współpracy wszystkie gałęzie sektora rolniczego w celu przezwyciężania problemów, związanych z okresowymi spadkami koniunktury.
 • Należy zbadać potencjał ciepłowni Hitaveita Egilsstaða og Fella, aby wykorzystać ewentualną możliwość prowadzenia upraw szklarniowych oraz rozwijać lokalną produkcję, mając na uwadze zrównoważony rozwój.
 •  Powinniśmy opracować politykę żywnościową dla naszej gminy.

RYBOŁÓWSTWO ​

 • Samorząd musi przeciwdziałać dalszemu pogarszaniu sytuacji tradycyjnego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego oraz następującej koncentracji kwot połowowych.
 • Popieramy silniejszą pozycję rybołówstwa przybrzeżnego i rozwój lokalnego drobnego rybołówstwa.
 • Należy wspierać rozwój pełnego przetwarzania lokalnych produktów rybnych, a także zachęcać do wprowadzania innowacji i rozwoju żywności pochodzącej z rybołówstwa.

HODOWLA RYB​

 • Musimy zapewnić nadzór nad działalnością farm zajmujących się akwakulturą, tak aby ich działalność przebiegała w jak najlepszej harmonii ze środowiskiem i społeczeństwem. Za nadzór nad hodowlą ryb odpowiedzialna powinna być instytucja znajdująca się jak najbliżej danej hodowli, co w rezultacie zwiększy liczbę publicznych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
 •  Środki finansowe pochodzące z opłat związanych z akwakulturą powinny w większej mierze zasilać kasy gminne, aby możliwe było zapewnienie rozwoju koniecznej infrastruktury.
 • Należy przyjrzeć się pracom nad tworzeniem projektów stref morskich i przybrzeżnych, szczególnie planowaniu ogólnemu i wykorzystywaniu fiordów, aby plany te uwzględniały nie tylko interesy hodowców ryb.

Leśnictwo

 • Zamierzamy wspierać leśnictwo, przetwórstwo produktów pochodzących z lasu, a także całkowite przetwarzanie produktów, jak i innowacje w tej dziedzinie.
 • Konieczna jest debata nad dalszym wspieraniem rozwoju leśnictwa, szczególnie w kontekście sytuacji klimatycznej.

Turystyka

 • Turystyka jest istotnym filarem gospodarki naszego regionu. Współpraca w tej dziedzinie wewnątrz gminy jest kluczowa, aby możliwe było jej promowanie jako spójnej całości.
 • Musimy kontynuować prace nad rozwojem zimowej oferty turystycznej, a także przeprowadzić analizę szczególnego położenia gmin pod kątem wydłużenia sezonu turystycznego.

Park Narodowy Hálendisþjóðgarður

 • Ruch Zieloni-Lewica postrzega górski park narodowy jako szansę na rozwój gospodarczy i ochronę przyrody. Zarządzanie, usługi, badania, turystyka i gospodarowanie gruntami to przykłady miejsc pracy związanych z działalnością parku narodowego.

Sektor kreatywny

Istnieje wiele możliwości rozwoju biznesu w ramach przemysłu kreatywnego. Są to między innymi: działalność kulturalna, badania naukowe i firmy wprowadzające innowacyjne rozwiązania, technologie informacyjne i komunikacja oraz wiele innych. W budżecie gminy należy przewidzieć dotacje dla przemysłu kreatywnego i działalności kulturalnej. Przykładowo:

 • Dotacje powinny być przyznawane na oddolne inicjatywy oraz innowacje w działalności artystycznej i kulturalnej.
 • Badania nad ekonomicznymi efektami działalności kulturalnej i sektora kreatywnego będą finansowane, a ich wyniki przedstawiane radnym, a także mieszkańcom gminy corocznie, przez kolejne dwa lata.
 • Instytucje zajmujące się badaniami zabytków i / lub dziedzictwem kulturowym z danego obszaru powinny otrzymywać dotacje oraz przedstawiać wyniki swoich badań samorządowi i mieszkańcom gminy corocznie, przez kolejne dwa lata.
 • Zagraniczne i / lub krajowe projekty innowacyjne związane z turystyką kulturową i / lub usługami społecznymi będą przedstawiane mieszkańcom i władzom lokalnym corocznie, przez następne dwa lata z inicjatywy gminy.
 • Konieczne jest dalsze promowanie letnich miejsc pracy dla młodych ludzi w gminie, w sektorze kreatywnym.
 • Będziemy zabiegać o wzmocnienie wsparcia dla działalności innowacyjnej i kulturalnej udzielanej samorządom przez państwo, a także kłaść nacisk na to, żeby nabór na wolne stanowiska w instytucjach państwowych był ogłaszany bez podawania konkretnego miejsca wykonywania pracy.

Planowanie przestrzenne

Będziemy pracować nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy, biorąc pod uwagę jakość życia i środowisko mieszkańców. Przygotowując plany poszczególnych obszarów, podejmowane będą systematyczne prace nad ambitną strategią wzmocnienia kluczowych terenów, mające na celu zwiększenie ich atrakcyjności oraz jakości życia mieszkańców. W miejscach, w których jest to możliwe, ruch pieszy i rowerowy powinien być wyraźnie oddzielony od ruchu samochodowego.

Transport

Bezpieczny i dobrej jakości transport publiczny jest jednym z kluczowych warunków funkcjonowania nowej zjednoczonej gminy zarówno w sensie społecznym, jak i gospodarczym. Będziemy dążyć do stałego usprawniania transportu, utrzymywania prawidłowo funkcjonującego transportu publicznego, wydajnych usług w czasie zimy oraz lotów krajowych jako działającego i realistycznego środka transportu publicznego.

 • Należy zapewnić czynne wsparcie dla całorocznej drogi przez przełęcz Öxi, tunelu Fjarðarheiðargöng, utwardzonej drogi na Borgarfjarðarvegur oraz nowego mostu nad rzeką Lagarfljót.
 • W przyszłości należy rozbudować transport publiczny w gminie, tak aby styl życia wykluczający używanie samochodów stał się realną opcją dla jej mieszkańców. Należy zbadać również możliwość bezpłatnego korzystania z transportu publicznego na terenie gminy.
 • Loty krajowe należy zdefiniować jako transport publiczny.

Ochrona środowiska

Przyroda i dziewicza natura gminy to wartości, które należy chronić. Naszym celem w tej dziedzinie jest zachęcanie do ochrony środowiska na terenie gminy oraz kontynuacja prac nad rozwojem obszarów chronionych. Pragniemy również kontynuować podjęte działania, które mają na celu odtworzenie naruszonych ekosystemów i promowanie ich zrównoważonego użytkowania.

 • Opowiadamy się za zdecydowanym odrzuceniem wszystkich planów budowy nowych elektrowni, między innymi na terenie, gdzie lawa pozostaje w nienaruszonej formie, jak i na terenach leżących blisko zbiorników wodnych.
 • Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba dalszego wykorzystania spadków wody, powinniśmy wybierać ujęcia znajdujące się na ternach, które już zostały zniszczone przez działalność dużych elektrowni.
 • Należy zapewnić edukację i zintensyfikować dyskusje na temat ochrony przyrody, a także wprowadzić rozgraniczenie pomiędzy elektrowniami wykorzystywanymi przez rolników na własne potrzeby a elektrowniami do 9,9 MW zwanymi małymi elektrowniami.
 • Ruch Zieloni-Lewica wspiera utworzenie górskiego parku narodowego, aby dziewicza przyroda na wyżynach została objęta ochroną.
 • Należy zintensyfikować prace mające na celu przywrócenie naruszonych ekosystemów między innymi poprzez odnawianie obszarów, które uległy erozji oraz rewitalizacji terenów podmokłych.
 • Tereny, na których możliwe jest tworzenie się zanieczyszczeń, muszą zostać oczyszczone.

Środowisko i zmiany klimatu

Kwestie środowiskowe i klimatyczne należą do najważniejszych spraw naszych czasów, a Ruch Zieloni-Lewica kładzie duży nacisk na to, aby w nowej gminie były one wprowadzane z pełnym zaangażowaniem. Naszym celem jest przygotowanie dla gminy kompleksowej polityki w kwestiach środowiskowych i klimatycznych.

 • Należy sporządzić program ochrony środowiska dla gminy i wszystkich działalności z nią związanych.
 • Na wszystkich poziomach edukacji szkolnej należy zapewnić edukację w dziedzinie ekologii i zmian klimatycznych oraz zwiększyć świadomość ekologiczną i chęć do podejmowania działań w społeczeństwie.
 • Plan działań na rzecz ochrony klimatu musi być przygotowany zgodnie z celem, jakim jest Islandia neutralna pod względem emisji dwutlenku do 2040 roku oraz globalnymi celami ONZ.
 • Utylizacja odpadów i kwestie z nią związane muszą zostać wzięte przez gminę pod uwagę, gdyż odpady coraz częściej traktowane będą jako surowiec do recyklingu. Należy dążyć do zamknięcia wysypisk śmieci.

Zjednoczenie gmin

Jednym z największych zadań nowego samorządu jest zjednoczenie gmin. Pragniemy, aby administracja samorządowa nowej gminy charakteryzowała się aktywnym udziałem ludności, dobrym przepływem informacji, rozsądnym planowaniem i odpowiedzialnym zarządzaniem finansami. Integracja infrastruktury w nowej gminie, będzie jednym z największych zadań nowych władz lokalnych, lecz pomimo tego, że ich kadencja będzie krótsza, chcemy skupić się również na projektach długoterminowych. Naszym celem jest korzystanie z możliwości dalszego rozwoju całej gminy. Usługi w formie elektronicznej oraz cyfrowe przetwarzanie danych będą pełnić wiodącą rolę w nowopowstałej gminie. W tym celu planowane jest zbudowanie m.in. wydajnego zaplecza obsługującego telekonferencje. Do najpilniejszych kwestii należy reakcja na prognozę demograficzną Instytutu Rozwoju Regionalnego (isl. Byggðastofnun) przedstawioną w 2018 roku, zakładającą dużą redukcję populacji we wschodniej Islandii oraz opracowanie planu działania na najbliższe 5 lat.